Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De onderstaande bepalingen zijn van toepassing op al onze prestaties (diensten, verkoop, e.a) en overeenkomsten.
 2. De geleverde prestaties en diensten zijn altijd een inspanningsverbintenis, maar geen resultaatsverbintenis.
 3. De facturen inzake diensten zijn betaalbaar binnen 7 dagen na factuurdatum tenzij anders afgesproken of anders vermeld op de factuur zelf. Inzake verkoop van materiaal dient het volledige bedrag bij bestelling te worden betaald, tenzij anders wordt overeengekomen.
 4. Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling op vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een verwijlrente van 12% verschuldigd zijn op het openstaand bedrag. Bij gebreke aan regeling binnen de 15 dagen na vervaldag, ontstaat bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding, waarbij het niet betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12%, met een minimum van € 25. Dit alles is tevens van toepassing indien termijnen van respijt worden toegestaan of toegekend. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het niet beschikken over het niet-betaalde bedrag.
 5. Alle facturen zijn betaalbaar te Harelbeke-Bavikhove, dwarsstraat 37.
 6. Ontvangst van de facturen wordt vermoed te zijn 3 dagen na factuurdatum. Het tegendeel dient te worden bewezen met een geschrift.
 7. Alle klachten en protesten dienen per aangetekend schrijven te worden ontvangen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, op straffe van ongeldigheid en laattijdigheid.
 8. In elk geval kan zowel voor diensten als verkoop van materiaal een voorschot worden gevraagd. Dit voorschot dient binnen 14 dagen na offertedatum te worden betaald. Bij gebreke van volledige en tijdige betaling van het voorschot kunnen alle bestelde prestaties eenzijdig door ons worden opgeschort of zelfs eenzijdig geannuleerd, zonder dat deze enige aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding van de besteller.
 9. Indien de bestelling wordt geannuleerd door de besteller na betaling van het voorschot, is het volledige offertebedrag principieel opeisbaar en komt het betaalde voorschot ons sowieso toe.
 10. De leveringstermijn van alle prestaties (diensten en verkoop) zijn aanduidend, doch niet bindend. In geen geval kan overschrijding van de leveringstermijn een vermindering van de prijs met zich meebrengen, enige schadevergoeding of beëindiging/ontbinding of verbreking van de bestellingsovereenkomst.
 11. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig schadelijk en onwettig gebruik van de afgeleverde diensten/producten door de besteller/opdrachtgever noch door derden.
 12. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het arrondissement  Kortrijk.